Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed rezerwacją.
1. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dbają właściciele. Wszelkie uwagi lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu +48 500 417 799
2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
3. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku z podanym numerem rezerwacji w przeciągu 48 godzin. Pobieramy kaucję zwrotną w dniu przyjazdu w wysokości od 500 zł za pobyt.
Wpłata jest równoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu. Pozostałą część opłaty za pobyt, należy uiścić w dniu przyjazdu lub przed przyjazdem na rachunek bankowy (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Nie realizujemy kart płatniczych.
4. Wpłat należy dokonywać na rachunek Bankowy:
Bank Millennium, Nr rachunku 98 1160 2202 0000 0003 2630 1608
Justyna Kurowska, ul. Spokojna 7, 83-031 Łęgowo
5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela domku, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
7. Właściciel domku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie osiedla, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie posesji. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na jego koszt na wskazany adres.
9. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te przechowane będą przez 2 miesiące, a następnie zniszczone.
10. Wczasowicze przebywający w Domku „U Justyny”, ubezpieczeni są we własnym zakresie, zaleca się posiadanie ubezpieczenia NW.
11. Do korzystania z domku uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Osoby postronne mogą przebywać na terenie domku za wiedzą i zgodą właściciela domku.
12. Goście nie mogą przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.
13. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby wyznaczonej przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny przyjazdu oraz wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
14. Goście przebywający w „Domku U Justyny” proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku na terenie ośrodka wypoczynkowego.
15. W przypadku zakłócania porządku w sposób rażący i nie przestrzegania regulaminu na terenie domku i całej posesji, jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.
16. Goście przebywający w domku oraz na terenie posesji zobowiązani są przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek, grill), użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
17. W domku obowiązuje zakaz używania piecyków elektrycznych, z wyjątkiem takich, które udostępni właściciel.
18. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w kominku: śmieci, gałęzi, paliw ropopochodnych etc. Niezastosowanie się do zakazu grozi karą do wysokości wartości wymiany wkładu kominkowego.
19. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
20. Zabrania się samodzielnych napraw oraz modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domku.
21. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
24. Nie akceptujemy zwierząt.
25. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu, węgiel nie jest na wyposażeniu domku.
26. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie będą zobowiązani do pokrycia koszty zniszczeń oraz czyszczenia.
27. Dzieci powinny korzystać z trampoliny tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
28. Regulamin domku podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www. , w drodze indywidualnego zapoznania się przez gościa, poprzez przesłanie Regulaminu na wskazany podczas rezerwacji przez wynajmującego adres e-mail oraz w domku w wersji papierowej, a fakt najmu domku przez gościa oznacza, że zapoznał się z treścią i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
29. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
30. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela i obowiązuje od dnia 01.01.2022 roku.
31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jak do nas trafić:
uJustyny.pl 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt i wykonanie: studio.nanashi.pl